Anavitor miljöberäkningar

Anavitor är ett unikt miljöberäkningsprogram för att räkna ut LCC (Life Cycle Cost) och LCA (Life Cycle Assessment) på ett byggnadsverk. Vi hjälper våra kunder att beräkna sina byggprojekt.

Vad är LCA?

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Kalkylera

För att kalkylera används kalkyler, 3D-objektmodeller eller materiallistor.

Beräkna

Välj scenario, gör resursersättningar, ange energianvändning och beräkna.

Rapportera

Skapa en datakvalitetsrapport ISO 14044 för LCA och LCC.

Varför LCA?

Att deklarera miljöpåverkan kommer bli allt viktigare. Likt energideklarationer kräver snart all ny- eller ombyggnad att en livscykelanalys görs och rapporteras. Boverket har tidigare föreslagit att år 2020 ska livscykelperspektivet vara en utgångspunkt för all ny- och ombyggnad liksom vid förvaltning av befintlig bebyggelse, se rapport Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Hur funkar det?

Tack vare samarbetet med IVL Svenska Miljöinstitutet kan vi med hjälp av miljödatabasen få ut faktiska tal och på så sätt presentera en korrekt rapport för er! Med Anavitor kan ni i ett tidigt skede i projekteringen räkna ut bästa lösningen/alternativen för att vara klimatsmart. Hur påverkas miljön om ni använder till exempel trä istället för aluminium? Vi räknar- Bistår ni med er kalkyl eller BIM-modell av ett projekt så räknar vi fram och presenterar resultatet av miljöberäkningen. Våra erfarna konsulter gör jobbet åt er och tar självklart även fram presentationsmaterial och övrigt underlag. Du kan även göra uträkningen själv, Anavitor är uppbyggt så att ni även på egen hand ska kunna göra miljöberäkningarna. Ta del av våra utbildningar så att ni snabbt och tryggt kan komma igång och räkna själva!